1

Vyšel článek o projektu

V deníku iDnes.cz vyšel článek o projektu. Plné znění si můžete přečíst zde

05/07/2013Celý článek

Níže uvedený text byl prezentován jako příspěvek projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu"

během slavnostního setkání zástupců evropských seniorských organizací v Grazu

22/10/2012Celý článek

Prezentace projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“ v rakouském Grazu.

27. - 28. září bude projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" prezentován v rakouském Grazu na mezinárodním setkání seniorů, zaštítěném organizací EURAG.

06/07/2012Celý článek

Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu Zde je místo pro Vaší reklamu

Aktuality

Níže uvedený text byl prezentován jako příspěvek projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu"

během slavnostního setkání zástupců evropských seniorských organizací v Grazu ve dnech 27. - 28. září 2012 při příležitosti 50. výročí EURAG.

Drazí přátelé,

tento příspěvek je obecná úvaha a informace o projektu "Výprava na Tmavou Hvězdu", který nabízí možnost zúčastnit se mnoha způsoby originální a zajímavé expedice po stopách významné historické výpravy. Každý kdo chce, může přispět svými znalostmi, texty, zkušenostmi, filmy a fotografiemi na webstránky projektu, nebo se podle svých možností může v době konání cesty zúčastnit osobně. Nedílnou součástí tohoto projektu je i to, dostat videozáznamy a fotografie z této expedice do sociálních zařízení pro staré a nemocné lidi, aby se i oni mohli podívat do míst, která chtěli navštívit, ale osud jim to nedopřál. Svět protíná síť magnetických siločar a negativních a pozitivních zón. Mnohé sakrální stavby, kapličky v krajině, posvátná a léčivá místa se většinou nacházejí na zónách s pozitivním vyzařováním, kde tuto energii vnímáme jako nedefinovatelný, hluboký prožitek. U staveb tento účinek způsobuje konstelace místa, z něhož tato pozitivní energie vyvěrá a v souladu s geniálními schopnostmi lidského ducha stavitelů a mistrovské ruky umělců a řemeslníků pak mohla vzniknout monumentální díla, která působí jako akupunkturní body na meridiánech organismu země a jako výtah lidského nitra do jemnohmotnějších rovin. Též některé hudební kompozice a umělecká díla rezonují podobnými vibracemi, které do nich vtiskli jejich tvůrci a následně byly znásobeny pozorností a účastným pochopením těch, pro které byla díla vytvořena. Že toto vyzařování kultivuje osobnost a harmonizuje určité úrovně lidské podstaty je všeobecně známá a prokazatelná skutečnost.

Bohužel současný směr vývoje lidské civilizace způsobuje stále povrchnější a materiálně více zaměřené vnímání světa, lidé se stávají hluší a slepí ke stále se stupňujícím varováním znásilňované přírody, agresivita a všudypřítomné násilí v médiích pro dospělé a v počítačových hrách pro děti snižuje obecně práh citlivosti a následně vede ke ztrátě pocitu sounáležitosti a potřebě pomáhat těm méně šťastným. Je to hlavně důsledek morálního upadání společnosti, kde iniciativu přebírají lidé, u kterých převládají negativní vlastnosti a egoismus, lidé, kteří často slouží zájmovým skupinám jako převodové páky na veřejnost a bohužel prostřednictvím jejich častých prezentací v médiích se tento jejich postoj stává po krůčcích společenským standardem. Hodně lidí má též zvláštní a pro mně nepochopitelnou vlastnost. Dokud se něco zlého nestane jim, vnímají vše jako některou z epizod stále drsnější a technicky dokonalejší virtuální reality v médiích a nepřipustí si, že by se to mohlo kdykoliv stát i jim. Teprve v krizových a tragických okamžicích, kterých se stanou přímými účastníky, jsou schopni spontánně obejmout cizího člověka, nezištně pomáhat, nebo nerozlišovat společenské postavení. Je to dobrá zpráva o tom, že dodnes nevysvětlený zázrak, který umožnil vznik inteligentního, společenského tvora, obdařeného darem přemýšlení a navíc i úžasnou schopností vnímat podprahové energetické proudy včetně uvědomování si společné prapodstaty, je stále přítomen. Soudě podle událostí z posledních let, kdy se stále častěji nepříznivě projevují globální klimatické, společenské a stále razantněji i náboženské a etnické vlivy, nastává pro tuto planetu a její obyvatele zlomový moment, kdy je povinností každého člověka, který vnímá svojí existenci jako součást vyššího principu, aby se v rámci svých sil a možností nějak angažoval. Protože každá akce budí reakci, je zcela zákonité, že přímo úměrně s negativním vývojem roste i aktivita lidí, kteří hledají alternativní způsob života s respektem k přírodním zákonům, víru obsahující nějakou formu jim srozumitelné vyšší spravedlnosti, nebo se naopak obracejí ke klasickým hodnotám, při kterých navštěvují ostrůvky harmonie a klidu v podobě historických památek, dobových představení, lidových slavností, poutí na posvátná místa, meditačních center atd. Při těchto činnostech se mohou nabíjet pozitivní energií, poznat jiné kraje, mentalitu jejich obyvatel a vnímat toto vše v kontextu s vlastní osobou, což vede k lepšímu sebepoznání a k urovnání myšlenek, co se má stát prioritou pro jejich další život. I cesty, vedoucí k těmto duši oblažujícím oázám se přítomností tisíců poutníků, návštěvníků a hledajících stávají něčím jiným, než jen komunikační možností. Pro mnohé z nás se smysluplným cílem stane právě rozhodnutí vydat se ještě na cestu. Jsou samozřejmě i tisíce jiných možností, projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" je výsledkem dosavadních a současných poznatků, zkušeností a úvah ze života a o životě autora a lidí, se kterými se do dnešních dnů setkal.

Když pro něco jdeme a cestou zapomeneme pro co, vrátíme se na původní místo a zde nám takřka vždy otisk původní myšlenky vrátí onu ztracenou vědomost a tím i důvod proč jsme tak chtěli učinit. Podobný mechanismus funguje i při návštěvě některých míst, koncertů, obrazů a soch, ve kterých je přítomna víra ve vítězství krásy, lásky, moudra a harmonie, kdy se v nás evokuje nějaký silný, příjemný emocionální zážitek. Ve vyšlapaných cestách a pěšinkách k nim jsou kromě energie kroků poutníků přítomny i esence všech jejich přání, nadějí a osudů, které s sebou k cíli nesli. Možná i tyto podvědomé prožitky jsou příčinou renesance cest do Santiaga de Compostela, Mariazell, Montserratu, Stonehenge a dalších míst. Podle svých možností a odvahy něco změnit můžeme na některou z cest vkročit, prožít něco nového, poznat nové přátele, obohatit život svůj i jiných podle přísloví "Chceš-li změnit svět, změň sám sebe".

Lidé na celém světě prožívají svůj život podle svých schopností a možností, které jim byly dány k dispozici. Když pominu ty, kteří se nechovají vždy slušně a poctivě, tak lze říct, že se lidé celý svůj život věnují své práci, rodině, studiu, osobním zálibám atd. a připravují se na dobu, kdy z různých důvodů, většinou stáří, budou nuceni svůj dosavadní každodenní režim zásadně změnit. Sice dosáhli maxima svých schopností, ale čas, úbytek energie a někdy i různé normy donutí člověka odejít z aktivního profesního, někdy i společenského dění. Několik málo šťastných může svoje schopnosti a vědomosti veřejně uplatňovat dál, ale drtivá většina je odnese s posledním platem do pomyslné krabice, což je z obecného hlediska obrovská škoda. Podle východních nauk sice existuje Akáša, cosi jako kosmické vědomí, kam se všechny myšlenky a události ukládají, ale tato pokladnice slouží pouze duchovně a morálně vyvoleným zastáncům určité životní filosofie. Naše kultura je založena především materiálně a na verbálních projevech, a proto k uchování čehokoliv jsou většinou jedinou volbou média. Naštěstí i v tomto mechanickém způsobu přenosu informací a jejich emocionálního náboje platí zákon o zachování druhu energie, v tomto případě kladné. Každý člověk hluboko v sobě nosí představu o tom, že až jednou bude mít čas na sebe, uskuteční svůj velký sen a většinou si jeho splnění spojuje právě s touto životní etapou. Je ale také mnoho těch, kterým sociální, nebo zdravotní důvody toto vše nedopřály.

Projekt "Výprava na Tmavou Hvězdu" dává možnost všem, kteří se ho aktivně, nebo pasivně zúčastní, uplatnit životní zkušenosti, odborné znalosti, osobní postřehy a vlastní názory na nepřeberné množství témat a otázek ve prospěch pozitivní misky vah současného stavu světa, a také umožnit našim méně šťastným spoluobčanům alespoň virtuální přítomnost na cestách k poznání všeho inspirujícího a krásného co bylo a díky naší snaze bude i něco málo vytvořeno jako protiváha násilí a destrukci.

Stejně jako naší paměti pomůže návrat do místa, odkud jsme pro něco šli, vraťme se do svého dětství, některého okamžiku dosavadního života, nebo na některé z často navštěvovaných míst a cest k nim vedoucím a vybaví se nám, proč a kam jsme mnohokrát chtěli jít a pro samé povinnosti jsme pak na to zapomněli. Přejme si slyšet barvy, vidět hudbu, vnímat sebe jako vědomou součást všehomíra a podělit se pak o vše poznané i s ostatními. Jedině tak se můžeme bránit tomu, co se nám nelíbí. Jak říká jedna moudrost: "Nenadávej na tmu a rozsviť alespoň malé světlo".

Další informace o projektu najdete na webstránkách projektu.

www.vypravanatmavouhvezdu.eu , nebo www.darkstarquest.eu

nebo osobně na

jan.hanzal.cinema@seznam.cz Phone:+420 777892082

Za pozornost děkuje

Jan Hanzal A.Č.K.

22/10/2012

Tento informační materiál, stejně jako projekt, ke kterému se vztahuje, jsou chráněny autorskými právy u organizace DILIA
a je výslovně zakázáno jejich neoprávněné šíření, publikování, nebo prodej za úplatu bez vědomí a písemného souhlasu autora.